Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2003 BR:3

Sorpcija metalnih iona i termidinamički parametri u sustavu elektropećna troska – metalni ioni (227)

A. Rastovčan-Mioč, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Sisak

B. Mioč, Duhan d.d. – zagreb

L. Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Sažetak

Elektropećna troska upotrebljava se u razne svrhe već više od dvadeset godina. U zadnje se vrijeme primjenjuje za pročišćavanje otpadnih voda kontaminiranih metalnim ionima. U radu je ispitana sorpcija Cu 2+ i Ni 2+ iz «otpadne vode» pomoću dva uzorka troske dobivena u procesu proizvodnje legiranog čeličnog lijeva (DIN N 10295: G-X 4= CrNiSi 25 20). Proračunati su termodinamički parametri ? G 0 , ? H 0 i ? S 0 . Sorpcija metalnih iona na trosku ovisi o kemijskom i mineraloškom sastavu troske te vrsti metalnih iona.

Ključne riječi : elektropećna troska, bakar, nikal, termodinamički parametri, sorpcija.

Povezanost granulometrijskog i kemijskog sastava elektropecne prašine(228)

Tahir Sofilic, MECHEL željezara Sisak d.o.o., Sisak Boro Mioc, Duhan d.d., Zagreb Branka Vranješevic, CROSCO – Naftni servisi d.o.o., Zagreb

Sažetak Elektropecna je prašina na temelju rezultata ispitivanja svojstava otpada namijenjenog trajnom odlaganju razvrstana u skupinu opasnog otpada. Prema svom kemijskom sastavu u osnovi sadrži okside željeza, ali i relativno znacajne koncentracije teških metala (Zn, Pb, Cd, Cr, Ni), što ovisi o vrstama proizvedenog celika kao i kvaliteti upotrijebljenog celicnog otpada i ostalih materijala uporabljenih u tehnološkom procesu. Gospodarenje ovom vrstom otpada i odabir rješenja za njegovo zbrinjavanje, bilo oporabom i uporabom u drugim industrijskim granama bilo odgovarajucom obradom prije eventualnog odlaganja na odlagalištima opasnog otpada, zahtijeva potpuno poznavanje njegovih fizikalno-kemijskih, morfoloških i mineraloških svojstava kao i ponašanja u interakciji s okolišem. U okviru istraživanja mogucnosti uporabe ovog opasnog metalurškog otpada u cementnoj industriji, pristupilo se istraživanju njegovih fizikalno-kemijskih svojstava s posebnim osvrtom na kemijski i granulometrijski sastav kao i na njihovu medusobnu povezanost, što je prikazano u ovom radu. Ovaj rad prikazuje rezultate ispitivanja granulometrijskog i kemijskog sastava elektropecne prašine, povezanost koncentracije metala Fer, Zn, Pb i Cd s krupnocom frakcija dobivenih sitenom analizom kao i povezanosti izmedu sadržaja toksicnih teških metala Zn, Pb, Cd i željeza, koji predstavlja osnovu ovih uzoraka. Ispitivanja su provedena na uzorcima elektropecne prašine nastale u celicani MECHEL Željezara d.o.o. Sisak, i ljevaonici celicnih odljevaka Felis d.o.o., Sisak.

Kljucne rijeci: granulometrijski sastav, kemijski sastav, elektropecna prašina.

Temeljne postavke lean proizvodnje (229)

Ivica Hrgovic PPC Buzet d.o.o., Buzet

Sažetak Nakon I. svjetskog rata Henry Ford i Alfred Sloan iz tvrtke General Motors pomaknuli su svjetsku proizvodnju iz obrtnicke u masovnu (kao posljedica toga SAD su ubrzo dominirale svjetskim gospodarstvom). Nakon II. svjetskog rata Eiji Toyoda i Taiichi Ohno iu tvrtke Toyota Motor Company u Japanu razvili su koncepciju lean proizvodnje (koja je ubrzo dovela Japan do sadašnje gospodarske moci). premda je tema puno složenija i opširnija, u ovom ce se radu sažeti samo temeljne postavke lean proizvodnje – bez potanje razrade, filozofije ili metoda primjene leana. U radu se usporeduju karakteristike lean proizvodnje, obrtnicke i masovne proizvodnje te opisuje kako se lean pristup odnosi prema zaposlenima, dobavljacima, razvoju proizvoda, kupcu i kvaliteti proizvoda.

Kljucne rijeci: lean proizvodnja, timski rad, razvoj proizvoda, kvaliteta

Regeneracija obloženog pijeska(230)

V. Uršic i J. Jurkošek Termit d.d., Domžale, Slovenija

Sažetak Slovensko je ljevarstvo jako razvijeno i nalazi se u samom svjetskom vrhu u pogledu kolicine proizvedenih odljevaka po stanovniku. razumljivo je zato da se uz tako veliku proizvodnju javljaju i velike kolicine otpadnih materijala. U radu se razmatra regeneracija pijeska obloženih fenolnom smolom, otvrdnutih u vrucem po Cronningovu postupku. Rezultati su pokazali da je prihvatljiva pneumatsko-mehanicka regeneracija obloženog pijeska.

Kljucne rijeci: otpadni materijal, regeneracija pijeska, smolom obloženi pijesak, vruce otvrdnuti pijesak

Povratak na kategoriju Ljevarstvo