Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Ljevarstvo br. 2/09

P. Mrvar, M. Petrič, J.  Medved i F. Unkić

Usitnjavanje zrna i modifikacija ljevarskih slitina Al-Si-X

Grain Refining of Al-Si-X Casting Alloys and Control of Nucleation Potential in Foundries

SAŽETAK

U ovom se radu opisuje ispitivanje utjecaja sredstava za usitnjavanje zrna (često nazivanih i rafinatorima zrna), te modifikatora i brzine hlađenja na mikrostrukturu Al-Si slitina. Ispitivano je skrućivanje slitine 239 (oznaka po normi The Aluminum Association, SAD) odnosno AlSi10Mg i slitine 226 odnosno AlSi9Cu3. Ispitivanje je vršeno „in-situ“ termičkom analizom, simultanom termičkom analizom (STA), kemijskom analizom i metalografskom analizom. U ispitivanim je slitinama prethodno izvršeno usitnjavanje zrna (rafinacija) i modifikacija zrna. Pomoću krivulja hlađenja pri različitim brzinama hlađenja određivano je pothlađenje i rekalescencija primarne i eutektične kristalizacije i veza s veličinom primarnih kristala aAl  i eutektične faze bSieutektika (aAl  + bSi). Također je pomoću fizikalnih modela određivana veza između veličine mikrostrukturnih konstituenata i brzine hlađenja.

Ključne riječi: usitnjenje zrna, modifikacija, brzina hlađenja, mikrostruktura, fizikalni model

A. Rađenović, J. Malina i A. Štrkalj

Adsorpcijska izoterma sustava otpadni ljevaonički pijesak ─ Cr(VI) – ioni

Adsorption Isotherm of Waste Mould Sand ─ Cr(VI) Ions System

SAŽETAK

U zadnjih nekoliko desetljeća veliko je zanimanje usmjereno na upotrebu otpadnih materijala različitog podrijetla. Otpadni ljevaonički pijesak jedan je od potencijalnih jeftinih materijala za uklanjanje štetnih tvari iz vodenih otopina. U usporedbi s ostalim tehnikama, adsorpcija daje vrlo dobre rezultate. Otpadne vode pojedinih industrija sadrže krom koji ima štetan utjecaj na zdravlje ljudi jer se akumulira u hrani izazivajući određene bolesti.

Za tumačenje ravnoteže adsorpcije iona Cr(VI) na otpadnom ljevaoničkom pijesku upotrijebljene su Freundlichova i Langmuirova adsorpcijska izoterma.

Cilj rada je vrjednovanje upotrijebljenih modela koji se često rabe za opis adsorpcije. Dobiveni rezultati pokazuju da je Langmuirov adsorpcijski model nešto bolji od Freundlichova u prikazivanju ispitivanog adsorpcijskog sustava.

Ključne riječi: ljevaonički pijesak, krom(VI), adsorpcija, izoterme

Z. Glavaš, F. Unkić i  J. Martišković

Predobrada i metalurška kvaliteta talina sivih željeznih ljevova

Preconditioning and metallurgical quality of gray cast irons melts

Pregledni rad

SAŽETAK

            U radu su prikazane najznačajnije spoznaje na području predobrade talina sivih željeznih ljevova. Analizirani su faktori koji utječu na metaluršku kvalitetu talina, metode kontrole metalurške kvalitete talina te utjecaj najčešće upotrebljavanih sredstava za predobradu na metaluršku kvalitetu talina, odnosno mikrostrukturu i svojstva odljevaka od sivih željeznih ljevova.

Ključne riječi: sivi željezni ljevovi, metalurška kvaliteta taline, predobrada taline

Povratak na kategoriju Ljevarstvo