Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO br. 3/09

Izvorno znanstveni rad

Irena Žmak1), Tomislav Filetin1), Smiljan Hren2)

1) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, I. Lučića 5, Zagreb2) Metalska industrija Varaždin d.d., Fabijanska 33, Varaždin, Hrvatska 

Modeliranje vlačne čvrstoće nodularnog lijeva pomoću umjetnih neuronskih mreža

Sažetak

Vlačna čvrstoća nodularnog lijeva usporediva je s čvrstoćom brojnih vrsta čelika. Europska norma propisuje minimalne vrijednosti vlačne čvrstoće, granice razvlačenja, istezljivosti i žilavosti nodularnog lijeva. Rastezna svojstva, posebice granica razvlačenja i vlačna čvrstoća, te istezljivost su obično prihvaćene kao najznačajnije odrednice mehaničke otpornosti odljevaka. Svojstva nodularnog lijeva povezana su s krivuljom hlađenja taljevine, snimljenom pomoću toplinske analize. Cilj ovog istraživanja je primijeniti umjetne neuronske mreže u određivanju veze između određenih toplinskih parametara s krivulje hlađenja taljevine i rezultirajuće vlačne čvrstoće odljevaka od nodularnog lijeva. Pripremljena je 147 taljevina nodularnog lijeva u ljevaonici Metalske industrije Varaždin d.d. Za svaku su taljevinu snimljene krivulje hlađenja, te su određena vlačna svojstva na posebno odljevenim ispitnim uzorcima. Za učenje umjetnih neuronskih mreža primijenjen je algoritam povratnog rasprostiranja pogreške. U cilju sprječavanja pretreniranosti mreže primijenjena je metoda ranog zaustavljanja. Najpovoljnija veličina skrivenog sloja neurona utvrđena je praćenjem pogreške u skupu za testiranje. Prikazani su i uspoređeni postignuti rezultati učenja umjetne neuronske mreže. Pokazano je da se umjetne neuronske mreže mogu uspješno primijeniti u predviđanju vlačne čvrstoće nodularnog lijeva na temelju relevantnih toplinskih parametara taljevine.

Prethodno priopćenje

D. Stanić*, Z. Zovko Brodarac** i F. Unkić**

*Cimos, P.P.C. Buzet, d.o.o., 52420 Buzet

**Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 44103 Sisak

MIKROSTRUKTURNA I MEHANIČKA SVOJSTVA KOKILNO LIJEVANIH UZORAKA AlSi7Mg LEGURE

SAŽETAK

            Podeutektička ljevačka AlSi7Mg legura spada u često primjenjivane legure u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji. Pri proizvodnji sigurnosno opterećenih odljevaka u posljednje vrijeme se radi poboljšanja mehaničkih svojstava uvodi toplinska obrada precipitacijskim očvršćivanjem. Ispitivana AlSi7Mg legura očvršćuje precipitacijom faze Mg2Si i njegovom ravnomjernom raspodjelom u mikrostrukturi. Umjetno dozrijevanje legure inicira značajno povećanje mehaničkih svojstava. Metalografskom analizom optičkim i elektronskim mikroskopom utvrđeni su mikrostrukturni konstituenti: intermetalne željezne faze, primarni aluminij, eutektik i Mg2Si faza. Uspoređena je njihova morfologija i raspodjela u lijevanom i toplinski obrađenom stanju. Ispitivanje fraktografije na ispitnim uzorcima nakon vlačnih ispitivanja rezultiralo je procjenom vrste prijeloma. Navedena ispitivanja omogućila su uvid u utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturne značajke i mehanička svojstva uzoraka od AlSi7Mg legure.

Ključne riječi: AlSi7Mg legura, toplinska obrada, mikrostruktura, mehanička svojstva.

Stručni rad

Mr.sc. Stjepan  Babić

Lipovica d.o.o., Popovača

Racionalna uporaba energije u industrijskoj proizvodnji aluminijskih odljevaka – II. dio

SAŽETAK

U radu je ukratko opisana uporaba električne energije u ljevaonici tlačnog i kokilnog lijeva aluminijskih  slitina i dane preporuke za  uštedu električne energije pri proizvodnji odljevaka, grijanju, hlađenju i rasvjeti  radnog prostora, kompenzaciji i upravljanjem potrošnje  električne energije na temelju literature, te planovima i primjerima ljevaonice tlačnog i kokilnog lijeva Lipovice d.o.o. Također je opisan novi tarifni sustav za proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom s primjenom od 1. srpnja 2008. godine.

Ključne riječi: ušteda električne energije, grijanje, hlađenje, kompenzacija, upravljanje

Povratak na kategoriju Ljevarstvo